Dades identificatives

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

 

L’empresa titular d’aquesta website és PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA, amb domicili al Carrer de la Mar Negra, B1 P9 46520 de Sagunt, amb número de N.I.F.: 40345178-G, correu electrònic de contacte peredeprada@gmail.com.

 

La informació continguda a www.peredeprada.com, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA dins l’àmbit de l’activitat fotogràfica i del disseny, i on s’ofereix l’accés a continguts i serveis del sector.

Acceptació de les condicions d'ús

L’accés a la Web www.peredeprada.com implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.peredeprada.com estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA,  de conformitat amb els articles 8 i 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

 

L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA.

 

PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per el correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal

L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA. No obstant, es comunica que, en el cas de que PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA seran objecte de tractament mixte i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA.

 

La recollida i tractament mixta de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.

 

PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’ adoptaran les mesures tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

Cookies

Únicament per als casos que s’accedeixi a la Web www.peredeprada.com mitjançant un enllaç o banner procedent d’un afiliat de PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA s’utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador tramet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que hi hagués en el seu ordinador d’altres Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla quan rep una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.peredeprada.com.

Registre i contrasenyes d'accés

PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients un nom d’usuari i una contrasenya d’accés, la qual és única, personal e intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la Web.

 

L’usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstancia que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.

 

PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA es reserva el dret a anul·lar discrecionalment la contrasenya d’accés d’algun usuari quan concorren circumstancies de les quals es puguin presumir utilitzacions il·lícites.

L’usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l’ús de diferents serveis i productes a què s’accedeix amb clau d’accés o per la utilització que d’ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l’usuari.

Limitació de la responsabilitat

PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeïr com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, siguent exclusiva la responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

 

En el mateix sentit, PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

 

La Web de PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d’interès pels usuaris. PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

 

PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.peredeprada.com i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

 

PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstancies descrites.

 

Enllaços

Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit a PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

 

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts d'informació que poguéssin ser del seu interès.

 

PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic: peredeprada@gmail.com.

Responsabilitat

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en la Web www.peredeprada.com.

Política de privacitat

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.

Reserva

PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

 

PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

Llei aplicable i jurisdicció

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.

 

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

 

PERE DE PRADA | IMATGE CREATIVA © 2016 - Tots els drets reservats

Avís legal

Aquesta és una pàgina plena d'argot legal per ajudar a protegir les teves dades així com els nostres drets com a creadors. Les clàusules de Termes d'ús i Política de privacitat defineixen les condicions que cal acceptar per tal d'utilitzar aquest lloc web. Una vegada que l'usuari del lloc llegeixi aquesta pàgina, estarà d'acord de forma automàtica amb les polítiques establertes en el mateix.

Si l'usuari no està d'acord amb aquestes polítiques, haurà de deixar de visitar-lo immediatament.